PATENT, teknik bir soruna çözüm getiren yada bilinen bir tekniği farklı bir yolla tanımlayan sınai veya ticari bir buluşun üretme, kullanma, satma, lisans verme vb. gibi haklarını belli bir süre için bir şahsa veya firmaya ait olduğunu gösteren, yasal hükümler çerçevesinde resmi kurumca(Türk Patent Enstitüsü) onaylı resmi belgedir. Maddi değere sahip olan patent, hak sahibine belirli bir süre(20 yıl) için buluşun başkalarınca kullanılmasına izin vermek veya izinsiz kullanılmasını engellemek hakkını sağlar.

Türkiye’de patent verme yetkisi Türk Patent Enstitüsü‘ne aittir.

Bir buluşun patent ile korunabilmesi için üç kriter aranır:

  • Yenilik: Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluş yenidir.
  • Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması: Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikâr bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir.
  • Sanayiye uygulanabilirlik: Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.

Bu üç kriteri yerine getiren buluşlara patent belgesi verilerek tescillenir ve koruma altına alınır.