MARKA ATÖLYESİ

MARKA ATÖLYESİ

Hakkımızda

Günümüzde bilgiye dayalı rekabetçi ekonomilerin en önemli gayri maddi mal varlıklarından birisi sınai mülkiyet haklarıdır. Yeni ürünler, teknolojiler, markalar ve yenilikçi tasarımlar hemen her gün pazara sunulmaktadır. Büyük emek ve sermaye gerektiren bu girişimlerin yasal koruma altına alınmaması ileride şahıs veya işletmeleri maddi ve manevi yönden olumsuz etkileyebilmektedir. Sınai haklarını koruma altına alanlar kendilerini güvende hissetmekte ve daima rakiplerinden bir adım önde olmaktadır.

MARKA ATÖLYESİ sınai mülkiyet hakları konusunda profesyonel hizmet anlayışı ile marka tescili, patent ve faydalı model tescili, endüstriyel tasarım tescili ile ilgili işlemlerinizi Türk Patent Enstitüsü nezdinde temsil etmektedir.AMACIMIZ

 • > Küçük ve büyük işletmelerin veya şahısların sınai mülkiyet haklarının yasal koruma altına alınması için doğru ve hızlı bir şekilde adımları atmak ve nihai sonuç elde etmek,
 • > Müvekkillerimizi sınai mülkiyet hakları konusunda bilinçlendirmek,
 • > Yasal hakların korunması için danışmanlık yapmak ve hukuki adımlar atmak,
 • > Doğru ve başarılı mal veya hizmet markası oluşturmada müşterilerimize en iyi hizmeti vermektir.

Marka İsimlendirme

Günümüzde birçok firma faaliyet gösterdikleri alanlarda tanınmak, itibar kazanmak, potansiyel müşteriler tarafından tercih edilmek, rakiplerinden bir adım önde olmak için çaba gösterirler. Firmalar bu hedeflere ulaşmak için yani MARKALAŞMAK için yatırım yapmak zorundalardır. Bazı firmalar yüklü miktarda para harcasa bile markalaşamazken, bazı firmalar ise çok daha az bütçelerle markalaşmaktadır. İşte az bütçelerle kısa sürede markalaşabilen firmaların en önemli sırlarından biri doğru bir marka ismine sahip olmalarıdır. Doğru bir marka ismi sizi rakipleriniz karşısında daha avantajlı konuma getirirken, müşteriler açısından da tercih edilirliğinizi arttırmaktadır.

MARKA ATÖLYESİ, yaratıcı ve teknik yöntemler kullanarak firmaların kişiliklerine uygun, mal ve hizmetlerinde kullanabilecekleri, yurtiçinde ve yurtdışında tescil edilebilir isimler üretir.

“Alabileceğiniz en önemli pazarlama kararı, bir ürüne ne ad vereceğinizdir” Jack Trout

Marka

 • Marka Tescili
 • Marka Hukukİ Haklar
 • Dİğer Hİzmetler

MARKA NEDİR?

MARKA bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar “malların biçimi veya ambalajları” gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

MARKA; bir mal veya hizmeti şahsileştirmekte ve onun diğer mal veya hizmetlerden ayırt edilmesini sağlamaktadır.

MARKA olarak tescil edilebilecek işaretler sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlarının resimleri, kişi adları veya soyadları, sloganlar, ses ve renk kombinasyonları gibi çizimle görüntülenebilen ve baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret marka olarak tescil edilebilir.

MARKA tescilinin koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenir.


NEDEN MARKA TESCİLİ?

Türk Patent ve Marka Kurumu tescil edilmemiş olan markanız yasal olarak size ait değildir.

Türkiye’de faaliyet gösteren her İşletme (ister hizmet sektöründe olsun ister ticaret, yani belirli bir emtia üretim ve satışı sektöründe olsun) muhakkak bir marka kullanmakta ve bu marka vesilesiyle de müşterilerince tanınmaktadır. Buna bağlı olarak teşebbüsünüzde kullandığınız isim/isimlerin aynısı veya çok benzeri başkaları tarafından kullanılıyor olması yüksek bir ihtimaldir. Hatta belki de siz tescilli bir markayı kullanıyor olabilirsiniz.

Markanızı tescil ettirmenizdeki en önemli amaç; sadece başkalarının sizin markanızı kullanarak haksız yere kazanç sağlamasını önlemek değil, ayrıca başkalarının markanızı kendi adına tescil ettirip size karşı yaptırımlar uygulamasını ve dava yoluyla markayı kullanmanıza engel olmasının önüne geçmektir…p>

DÜŞÜNEN DEĞİL TESCİLLEYEN KAZANIR…

MARKA TESCİLİNDEN DOĞAN HAKLAR

Marka tescili yapılan bir ürün veya hizmet, marka tescil sahibine özel ve yaptırımı olan haklar sağlar ve marka tescili sahibinin üçüncü şahıslar tarafından marka tescilinin izin alınmadan kullanımını durdurma yetkisi vardır. Bu durdurma yetkisi markanın veya ürün tescilinin yayınlandığı tarih itibariyle hüküm kazanır. Marka tescilinde kazanılan hakların kapsamı ve sınırları 556 sayılı KHK’da açıkça belirtilmiştir.

Marka sahibi, aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep edebilir.


a) Markanın tescil kapsamına giren aynı mal ve/veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması.

b) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal ve/veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal ve/veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından, işaret ile tescilli marka arasında ilişkilendirilme ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması.

c) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal ve/veya hizmetlerle benzer olmayan, ancak Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle tescilli markanın itibarından dolayı haksız bir yarar elde edecek veya tescilli markanın itibarına zarar verecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılması.

Aşağıda belirtilen durumlar marka sahibi tarafından yasaklanabilir:

a) İşaretin mal veya ambalajı üzerine konulması.

b) İşareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanması.

c) İşareti taşıyan malın gümrük bölgesine girmesi, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması.

d) İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.

e) İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması koşuluyla, işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri biçimlerde kullanılması.

Tazminat talebi

Marka sahibinin izni olmaksızın, marka taklit edilerek üretilen ürünü üreten, satan, dağıtan veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkaran veya bu amaçlar için ithal eden veya ticari amaçla elde bulunduran kişi, hukuka aykırılığı gidermek ve sebep olduğu zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Taklit markayı herhangi bir şekilde kullanmakta olan kişi, marka sahibinin markanın varlığından ve tecavüzden kendisini haberdar etmesi ve tecavüzü durdurmasını talep etmesi halinde veya kullanmanın kusurlu bir davranış teşkil etmesi halinde, sebep olduğu zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

 • > Marka takibi
 • > Marka yenileme
 • > Marka yayınına itiraz
 • > Marka devri
 • > Marka lisans işlemleri
 • > Adres,unvan,nev’i değişiklikleri

Patent

 • Patent TescİLİ
 • Patent Hukukİ Haklar

PATENT, teknik bir soruna çözüm getiren yada bilinen bir tekniği farklı bir yolla tanımlayan sınai veya ticari bir buluşun üretme, kullanma, satma, lisans verme vb. gibi haklarını belli bir süre için bir şahsa veya firmaya ait olduğunu gösteren, yasal hükümler çerçevesinde resmi kurumca(Türk Patent Enstitüsü) onaylı resmi belgedir. Maddi değere sahip olan patent, hak sahibine belirli bir süre(20 yıl) için buluşun başkalarınca kullanılmasına izin vermek veya izinsiz kullanılmasını engellemek hakkını sağlar.

Türkiye’de patent verme yetkisi Türk Patent Enstitüsü‘ne aittir.

Bir buluşun patent ile korunabilmesi için üç kriter aranır:

 • Yenilik: Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluş yenidir.
 • Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması: Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikâr bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir.
 • Sanayiye uygulanabilirlik: Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.

Bu üç kriteri yerine getiren buluşlara patent belgesi verilerek tescillenir ve koruma altına alınır.

Aşağıda yazılı fiiller patentten doğan hakka tecavüz sayılır:

1- Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü kısmen veya tamamen üretme sonucu taklit etmek;

2- Kısmen veya tamamen taklit suretiyle meydana getirildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde, tecavüz yoluyla üretilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elde bulundurmak veya uygulamaya koymak suretiyle kullanmak;

3-Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu olan usulü kullanmak veya buluş konusu usulle doğrudan doğruya elde edilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya uygulamaya koymak suretiyle kullanmak;

4- Patent sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans veya zorunlu lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devir etmek;

5- 1. Ve 4.maddede yazılı fiillere iştirak veya yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak;

6- Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak.

Patentten doğan hakkı tecavüze uğrayan patent sahibi, mahkemeden, özellikle aşağıdaki taleplerde bulunabilir:

a – Patentten doğan haklara tecavüz fiillerinin durdurulması talebi;

 b – Tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararın tazmini talebi;

c – Patentten doğan haklara tecavüz suretiyle üretilen veya ithal edilen ürünlere, bunların üretiminde doğrudan doğruya kullanılan araçlara ve patente bağlı bir usulün kullanımını sağlayan araçlara el konulması talebi;

d – Mümkün olduğu takdirde bu fıkranın üçüncü bendi uyarınca el konulan ürün ve araçlar üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması talebi; Bu durumda, söz konusu ürünlerin değeri, tazminat miktarından düşülür. Bu değer, kabul edilen tazminatı aştığı zaman, patent sahibinin fazlayı karşı tarafa ödemesi gerekir.

e – Patentten doğan haklara tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle bu maddenin üçüncü bendine göre el konulan ürünlerin ve araçların şekillerinin değiştirilmesi veya patentten doğan haklara tecavüzün önlenmesi için, kaçınılmaz ise, imhası talebi;

f – Patentten doğan haklara tecavüz eden kişi aleyhine verilen mahkeme kararının, masrafları tecavüz eden tarafından karşılanarak, ilgililere tebliğ edilmesi ve kamuya ilan yoluyla duyurulması talebi.

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz…

Tasarım

Endüstriyel Tasarım Tescili

TASARIM NEDİR?

TASARIM, bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk,  doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünüdür.

Tasarımların hukuki koruma altına alınabilmesi için bir üründe somutlaşması/cisimleşmesi gerekir. Hukukumuzda korunacak bir tasarımın, ürün veya ürünün parçasına uygulanması yada ortada tasarlanmış bir ürün olması gerekir.

TASARIM TESCİLİ NEDEN ÖNEMLİDİR

Firmalar ürünlerini teknoloji, kalite ve fiyat bakımından farklılaştırarak rekabet ederler.  Günümüzde farklılaşmanın en önemli araçlarından birisi tartışmasız özgün tasarımlarıdır. Yenilikçi anlayışla ürünler geliştiren firmalar veya tasarımcılar tasarladıkları ürünlerle rakiplerinden bir adım önde olacaklardır.  Ortaya çıkan yeni ve özgün tasarımların, içinde bulunduğu pazarda varlığını devam ettirebilmesi ve rakiplerine karşı bir adım önde olabilmesi için yasal koruma altına alınması zorunluluk haline gelmiştir.

TASARIM KORUMA KRİTERLERİ

Endüstriyel tasarımların korunması hakkında kanun hükmünde kararnamede ürün olarak şunlar sayılmıştır:

 • Nesneler
 • Bileşik sistem veya bu sistemin parçaları
 • Setler
 • Takımlar
 • Ambalajlar
 • Birden çok nesne veya sunuşun bir arada algılanabilen bileşimleri
 • Grafik semboller
 • Tipografik karakterler(yazı karakterleri)

 

‘’Tasarımların tescil edilerek korunması için “YENİ ve AYIRT EDİCİ niteliğe sahip” olması gerekir’’

Yenilik, bir tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir. Tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorlarsa aynı kabul edilir.

Ayırt edicilik, bir tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olması, bu tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile herhangi bir tasarımın böyle bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık olması anlamındadır.

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz…

İletişim